Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope https://www.patroon.store/ medzi predávajúcim a kupujúcim podľa zákona č. 102/2014 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: PATROON s.r.o., Výčapy Opatovce 857/juh, 95144 Výčapy Opatovce,

IČO: 53811437, DIČ: 2121518476, tel. 0911 552 812, e-mail: samuel@patroon.store

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, prievozská 32, p.o. box 5,820 07 bratislava 27.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa

občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy

dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je

platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v

nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu

objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Možnosti dopravy – poštovné

Predávajúci poskytuje nasledujúce možnosti dopravy tovaru pre doručenie v rámci SR:

Slovenská pošta (1. triedou, doporučene): 5€.

Doručenie do ostatných krajín EÚ:

Slovenská pošta: 20€.

Doručenie do ostatných krajín mimo EÚ:

Slovenská pošta: 50€.

Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

platba bankovým prevodom

platba pri prevzatí – dobierka 

Paypal

Dodanie tovaru

Dodacia lehota je uvedená pri produkte.

Dodacia lehota pro produktoch vyrobené na zákazku sa určuje individuálne.

V prípade platby vopred, predávajúci odosiela tovar až po pripísaní platby na účet

predávajúceho.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia

osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu, 

3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

dodaného tovaru.

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim.

Záručná doba na tovar je 2 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná

doba na zhotovenie veci na zákazku je 2 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo

návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím

tejto lehoty.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o

kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a

riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. ak ide o chyby, ktoré sa

vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do

uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu

(napríklad opotrebovanie tovaru nosením, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku). 

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v

záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre

kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je

povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného

výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z

ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v

zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v

odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku

alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu

vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno

reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo

dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od

zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia

tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia

osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa 

1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia

tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 

2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia

posledného dielu alebo posledného kusu, 

3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého

dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím

plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na

mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany

zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom

trvalom nosiči (napr. e-mailom na samuel@patroon.store).

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od

zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní

kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,

vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci

vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s

predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne

zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný

predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré

si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako

mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu,

ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním

poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť

alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v

posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo

osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý

vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého

zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností

a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar

používať, ak odstupuje od zmluvy. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na

odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu

(napríklad e-mailom na samuel@patroon.store ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým

predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho

spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu

neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie

alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)

podľa zákona 391/2015 z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa

§3 zákona 391/2015 z.z. zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke ministerstva

hospodárstva SR www.mhsr.sk môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona

391/2015 z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov

RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index-cfm

alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní

a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,

zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi

spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so

spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na

diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu

20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie

alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Webová stránka https://www.patroon.store/je prevádzkované konateľom Samuelom Dávidom

, IČO:53811437, so sídlom Výčapy Opatovce 857/Juh, 95144 Výčapy Opatovce,(ďalej len

"prevádzkovateľ"). V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov

(zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení

smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( "GDPR"), je

Samuel Dávid správcom Vašich osobných údajov. Správcom osobných údajov je ten, kto

určuje účel a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a

ako sú osobné údaje spracovávané.

 

Naše kontaktné údaje: 

E-mail: samuel@patroon.sk

Adresa: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Naše prevádzkarne: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Druh spracovaných osobných údajov

Z jednotlivých kategórií spracovávame nasledovné osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné

údaje, história objednávok - údaje o jednotlivých objednávok;

Kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu,

telefónne číslo,  členstvo v našom vernostnom programe;

Finančné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o platobnej karte a bankovom účte;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie

objednávok (napr. Číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, menu, prípadnú zľavu,

spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás

dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch,

ktoré ste od nás dostali, a komunikáciu týkajúcu sa Vašich objednávok;

Technické údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o zariadeniach, ktoré používate

na prístup k našim webovým stránkam, IP adresu, prihlasovacie údaje, užívateľské meno a

heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o

používanom operačnom systéme;

Údaje o preferenciách, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o Vašich nákupoch,

objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú

ste nám poskytli.

Získanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás, a to keď svoje osobné údaje zadáte na našich

webových stránkach (napr. Ak vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už

elektronicky, poštou, telefonicky alebo akokoľvek inak. Jedná sa najmä o prípady, keď

- si vytvoríte účet alebo nakúpite na našich webových stránkach;

- sa stanete členom nášho vernostného programu;

- nás kontaktujete, pretože máte otázku, alebo aby ste nahlásili problém (napr. telefonicky či

e-mailom).

Newsletter nezasielame.

Niektoré údaje o Vás získavame automaticky. Jedná sa najmä o technické údaje o Vašom

zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky ( "údaje o využívaní

našich webových stránok"), a údaje o tom, keď nedokončíte jednu z činností na našich

webových stránkach (napr. keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku).

Tieto údaje získavame pomocou súborov cookies, serverových logov a ďalších podobných

technológií.

Vaše osobné údaje nám v niektorých prípadoch poskytujú tretie strany. Jedná sa

predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google),

kontaktné a finančné údaje a údaje o histórii nákupov od poskytovateľov platobných a

doručovacích služieb.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je

nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Pre každý účel spracovania musíme mať potom ako

správca osobných údajov právny základ. V https://www.patroon.store/ spracovávame osobné

údaje, keď:

- nám k tomu udelíte súhlas;

- je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a

odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej

podpory);

- máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;

- nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Zriadenie účtu pre nového zákazníka:

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávok,

spracovanie platby a prevencia podvodného konania):

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné, finačné, technické

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate,

informácií o zmenách týkajúcich sa našich obchodných podmienok a tejto informácie o

spracovaní osobných údajov):

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné, údaje o Vašich preferenciách

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Doba spracovania a uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré

sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto

doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po

dobu, dokedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré

prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu môžete kedykoľvek podať

námietku. Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové

účely (čo zahŕňa aj profilovanie) prestaneme Vaše osobné údaje s týmto cieľom spracovávať

bez ďalšieho.

Okruh osôb ktorým sú údaje sprístupnené

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:

s našimi dodávateľmi (pri výrobe kožených a drevenných výrobkov, predovšetkým

prepravnými spoločnosťami, s dodávateľmi IT, , a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám

poskytujú svoje služby;

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné

údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná

sa o našu zákonnú povinnosť.

Spôsob spracovania a uchovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj automatizovane v elektronických

informačných systémoch, v elektronickej alebo papierovej forme. Vaše osobné údaje sú

spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme primerané

bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše osobné

údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným

alebo nezákonným prístupom. So spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracúvajú

Vaše osobné údaje, sme uzavreli relevantné zmluvy tak, aby bola zaručená adekvátna ochrana

Vašich osobných údajov. Zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na spracovanie

Vašich osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:

Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás

spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame,

nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie

Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Berte prosím do úvahy, že vymazanie

osobných údajov nie je možné vykonať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď

spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte

právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti

vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje

spravidla nebudeme ďalej aktívne spracovávať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na

dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v úmysle

v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám

poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti. Berte

prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracovávame Vaše osobné

údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie

automatizované.

Právo podania sťažnosti u dozorného orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu

povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať

sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu

Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany

osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných

údajov. Námietku je možné vzniesť vtedy, keď je právnym základom spracovania osobných

údajov oprávnený záujem správcu alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym

základom spracovania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

verejnej moci).

Námietku môžete vzniesť tiež v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na účely priameho

marketingu (na základe právneho titulu oprávneného záujmu), vrátane profilovania s cieľom

nájsť pre Vás tie najvhodnejšie a najzaujímavejšie ponuky.

Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a

to dovtedy, kým sa nepreukážu závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi

záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely

priameho marketingu, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať bez

ďalšieho.

Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, napíšte nám prosím

správu na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú vyššie. Vezmite prosím do úvahy, že ak

uplatníte svoje právo, musíme si byť istí Vašej identity. Preto Vás v niektorých prípadoch

môžeme požiadať o jej doloženie.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu

písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti.

Zmeny informácie

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či

aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný

dátum poslednej úpravy uvedenej v úvode tejto informácie. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré

by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným

spôsobom (napr. e-mailom). Odporúčame, aby ste informáciu o spracovaní osobných údajov

čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako

môžete chrániť svoje súkromie.

Posledná aktualizácia: 28. 1. 2021.

Ochrana osobných údajov

Webová stránka https://www.patroon.store/ je prevádzkované firmou PATROON s.r.o., IČO:

53811437, so sídlom Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce, (ďalej len

"prevádzkovateľ"). V zmysle účinných právnych predpisov na ochranu osobných údajov

(zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane

fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení

smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (“GDPR”), je

Samuel Dávid správcom Vašich osobných údajov. Správcom osobných údajov je ten, kto

určuje účel a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a

ako sú osobné údaje spracovávané.

Naše kontaktné údaje: 

E-mail: samuel@patroon.store

Adresa: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Naše prevádzkarne: Výčapy Opatovce 857/juh, 95144, Výčapy Opatovce

Druh spracovaných osobných údajov

Z jednotlivých kategórií spracovávame nasledovné osobné údaje:

Identifikačné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým titul, meno, priezvisko, bydlisko, kontaktné

údaje, história objednávok - údaje o jednotlivých objednávok;

Kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu,

telefónne číslo,  členstvo v našom vernostnom programe;

Finančné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o platobnej karte a bankovom účte;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovanie

objednávok (napr. Číslo košíka, číslo objednávky, čiastku k úhrade, menu, prípadnú zľavu,

spôsob dopravy, počet položiek, číslo výrobku atď.); záznamy o platbách, ktoré sme od Vás

dostali (prípadne o platbách, ktoré ste Vy dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch,

ktoré ste od nás dostali, a komunikáciu týkajúcu sa Vašich objednávok;

Technické údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o zariadeniach, ktoré používate

na prístup k našim webovým stránkam, IP adresu, prihlasovacie údaje, užívateľské meno a

heslo, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma a umiestnenie a informácie o

používanom operačnom systéme;

Údaje o preferenciách, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o Vašich nákupoch,

objednávkach, záujmoch, ktoré sa tykajú našich produktov a ďalej potom spätnú väzbu, ktorú

ste nám poskytli.

Získanie osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás, a to keď svoje osobné údaje zadáte na našich

webových stránkach (napr. Ak vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už

elektronicky, poštou, telefonicky alebo akokoľvek inak. Jedná sa najmä o prípady, keď

- si vytvoríte účet alebo nakúpite na našich webových stránkach;

- sa stanete členom nášho vernostného programu;

- nás kontaktujete, pretože máte otázku, alebo aby ste nahlásili problém (napr. telefonicky či

e-mailom).

Newsletter nezasielame.

Niektoré údaje o Vás získavame automaticky. Jedná sa najmä o technické údaje o Vašom

zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky ( "údaje o využívaní

našich webových stránok"), a údaje o tom, keď nedokončíte jednu z činností na našich

webových stránkach (napr. keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku).

Tieto údaje získavame pomocou súborov cookies, serverových logov a ďalších podobných

technológií.

Vaše osobné údaje nám v niektorých prípadoch poskytujú tretie strany. Jedná sa

predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google),

kontaktné a finančné údaje a údaje o histórii nákupov od poskytovateľov platobných a

doručovacích služieb.

Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je

nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Pre každý účel spracovania musíme mať potom ako

správca osobných údajov právny základ. V www.5005leather.com spracovávame osobné

údaje, keď:

- nám k tomu udelíte súhlas;

- je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (napr. aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a

odoslali Vám objednaný tovar, ale aj aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej

podpory);

- máme na spracovanie na konkrétny účel oprávnený záujem;

- nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Účel spracovania osobných údajov

Zriadenie účtu pre nového zákazníka:

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácií o stave objednávok,

spracovanie platby a prevencia podvodného konania):

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné, finačné, technické

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy

Komunikácia s Vami (vrátane zasielania akýchkoľvek informácií, ktoré si od nás vyžiadate,

informácií o zmenách týkajúcich sa našich obchodných podmienok a tejto informácie o

spracovaní osobných údajov):

kategória spracovaných údajov - identifikačné, kontaktné, údaje o Vašich preferenciách

právny základ spracovania - pre plnenie zmluvy, oprávnený záujem

Doba spracovania a uchovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame a uchováme len tak dlho, ako je nevyhnutné na účely, ktoré

sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dodržali zákonné požiadavky. Po uplynutí tejto

doby sa osobné údaje vymažú alebo anonymizujú.

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po

dobu, dokedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré

prebieha na základe právneho titulu oprávneného záujmu môžete kedykoľvek podať

námietku. Ak podáte námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové

účely (čo zahŕňa aj profilovanie) prestaneme Vaše osobné údaje s týmto cieľom spracovávať

bez ďalšieho.

Okruh osôb ktorým sú údaje sprístupnené

Vaše osobné údaje zdieľame s nasledujúcimi príjemcami:

s našimi dodávateľmi (pri výrobe kožených výrobkov, predovšetkým prepravnými

spoločnosťami, s dodávateľmi IT, , a prípadne s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú svoje

služby;

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné

údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní atp.). Jedná

sa o našu zákonnú povinnosť.

Spôsob spracovania a uchovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne aj automatizovane v elektronických

informačných systémoch, v elektronickej alebo papierovej forme. Vaše osobné údaje sú

spracovávané predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme primerané

bezpečnostné opatrenia (najmä technické a organizačné), aby sme ochránili Vaše osobné

údaje pred akoukoľvek náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením, neoprávneným

alebo nezákonným prístupom. So spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracúvajú

Vaše osobné údaje, sme uzavreli relevantné zmluvy tak, aby bola zaručená adekvátna ochrana

Vašich osobných údajov. Zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na spracovanie

Vašich osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúcich práv:

Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás

spracovávame vrátane práva na kópie osobných údajov, ktoré spracovávame.

Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame,

nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.

Právo na výmaz. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie

Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Berte prosím do úvahy, že vymazanie

osobných údajov nie je možné vykonať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné.

Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, keď

spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte

právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašej žiadosti

vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje

spravidla nebudeme ďalej aktívne spracovávať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na

dané údaje vzťahuje obmedzenie. Pokiaľ dôjde k zrušeniu obmedzení a my budeme v úmysle

v spracovávaní Vašich osobných údajov pokračovať, budeme Vás o tom vopred informovať.

Právo na prenosnosť. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám

poskytli a ktoré spracovávame, odovzdali (a to v bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte) tretej strane (inému správcovi údajov), ktorého uvediete vo Vašej žiadosti. Berte

prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, len ak spracovávame Vaše osobné

údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie

automatizované.

Právo podania sťažnosti u dozorného orgánu. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu

povinností stanovených právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať

sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo na inom úrade členského štátu

Európskej únie, ktorý je poverený dozorom nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany

osobných údajov.

Právo vzniesť námietku

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných

údajov. Námietku je možné vzniesť vtedy, keď je právnym základom spracovania osobných

údajov oprávnený záujem správcu alebo tretej strany (prípadne vtedy, keď je právnym

základom spracovania plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone

verejnej moci).

Námietku môžete vzniesť tiež v prípade, keď spracovávame Vaše údaje na účely priameho

marketingu (na základe právneho titulu oprávneného záujmu), vrátane profilovania s cieľom

nájsť pre Vás tie najvhodnejšie a najzaujímavejšie ponuky.

Ak vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a

to dovtedy, kým sa nepreukážu závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi

záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu na účely

priameho marketingu, prestaneme Vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať bez

ďalšieho.

Ak sa rozhodnete uplatniť voči nám akékoľvek z vyššie uvedených práv, napíšte nám prosím

správu na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú vyššie. Vezmite prosím do úvahy, že ak

uplatníte svoje právo, musíme si byť istí Vašej identity. Preto Vás v niektorých prípadoch

môžeme požiadať o jej doloženie.

V prípade uplatnenia akéhokoľvek vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu

písomne informujeme o spôsobe vybavenia Vašej žiadosti.

Zmeny informácie

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upravovať či

aktualizovať. Pokiaľ vykonáme zmeny, zistíte to okrem iného tak, že bude aktualizovaný

dátum poslednej úpravy uvedenej v úvode tejto informácie. Pokiaľ vykonáme zmeny, ktoré

by mohli mať významný vplyv na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to tiež iným vhodným

spôsobom (napr. e-mailom). Odporúčame, aby ste informáciu o spracovaní osobných údajov

čítali pravidelne, a boli tak informovaní o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako

môžete chrániť svoje súkromie.